Geodetické práce

Poskytujem poctivé, spoľahlivé a rýchle zameranie a vytýčenie pozemkov a stavieb.

Ponuka služieb

Geometrické plány

- rozdelenie nehnuteľnosti
- úpravu hranice nehnuteľnosti
- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
- zameranie rozostavanej stavby
- zameranie stavby ku kolaudácii
- vyznačenie vecného bremena
- obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
- odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
- vyňatie z lesného fondu
- vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva k pozemku

Polohopisné a výškopisné zameranie

- zameranie existujúcich prvkov na zemskom povrchu (cesty, chodníky, stromy, stavby a pod.) a výškové pomery terénu
- spracovanie v 2D aj 3D formáte (dwg, dgn)

Vytýčenie pozemkov a stavieb

- vytýčenie lomových bodov hranice v teréne a jej stabilizácia
- vypracovanie vytyčovacieho náčrtu a protokolu o vytýčení pozemku
- priestorové vytýčenie lomových bodov stavby na pozemku
- výškové vytýčenie stavby
- vypracovanie protokolu o vytýčení stavby

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb

- geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení
- geodetická časť dokumentácia je podkladom na kolaudáciu stavby, projektovú činnosť a zmenu stavby a spracovanie údajov pre tvorbu geografických informačných systémov

Porealizačné zameranie elektrických vedení v Štandardoch SSD

- vyhotovenie porealizačného zamerania elektrického vedenia vo formáte DGN V7
- elaborát obsahuje technickú správu, grafickú časť a zoznam súradníc

Zameranie a skenovanie fasád a vnútorných priestorov

- tvorba 3D modelov
- tvorba pôdorysov a pohľadov
- analýza povrchov

Vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov, výpočet kubatúr

- vytvorené na podklade polohopisného a výškopisného zamerania

Zameranie adresného bodu

- priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Orientačný cenník služieb

Výsledná cena je závislá najmä od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a termínu vyhotovenia.

Vyhotovenie geometrických plánov

od 210 €

 • správne poplatky 
 • závisia od počtu
 • potrebných kópií
Polohopisné a výškopisné zamerania

od 170 €

 • 3 kópie
 • CD
 • formát dwg, dgn
Vytýčenia pozemkov a stavieb

od 130 €

 • cena sa vypočíta
 • podľa dĺžky
 • vytýčených hraníc
Zameranie adresného bodu

od 50 €

 • 2 kópie
 • potrebné ku
 • kolaudácii domu

Galéria

O mne

Som absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Hornicko-geologickej fakulty VŠB v Ostrave.

Geodetické a kartografické práce realizujem od roku 2008.

Vykonával som meračské práce pre tvorbu geometrických plánov, polohopisných a výškopisných máp, neskôr meranie zvislých posunov vodných nádrží, vytyčovacie a meračské práce na mostných objektoch a zameriavanie optických káblov pre Telekom a následne vypracovanie Knihy plánov.

V súčasnosti sa venujem najmä vyhotovovaniu geometrických plánov a adresných bodov, vytyčovaniu stavieb a pozemkov, tvorbe polohopisných a výškopisných plánov, predrealizačným a porealizačným zameraniam, prípadne špecifickejším geodetickým prácam ako vytyčovanie a zameriavanie elektrických vedení.

Fakturačné údaje

Ing. Richard Pilnik - geodetické práce
A. Pietra 10645/19
Martin, 036 01

IČO: 50763989
DIČ: 1081073686

Bankové spojenie:
SK4483605207004206051493

Nie som platca DPH.

Referencie

Elektromontážne práce
Elektromontážne práce
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska

Meracia technika

Trimble S5
Trimble S5

Motorizovaná univerzálna meracia stanica
- apriórna presnosť udávaná výrobcom: uhlová 3´´,
dĺžková 1 mm + 2 ppm

Trimble R8s
Trimble R8s

GNSS prijímač
- apriórna presnosť udávaná výrobcom:
horizontálna ±8mm + 0.5ppm,
vertikálna ±15mm + 0.5ppm

Kontakt

Telefón

0905 949 013

Adresa

A. Pietra 10645/19, Martin, 036 01

Pracovná doba

PO - PI: 7:30 - 17:00
Víkendy podľa dohody

© Copyright 2024 Mobirise. All Rights Reserved.

AI Website Builder