Základné informácie k vybraným geodetickým službám

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

 • rozdelenie nehnuteľnosti
 • úpravu hranice nehnuteľnosti
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
 • zameranie rozostavanej stavby
 • zameranie stavby ku kolaudácii
 • vyznačenie vecného bremena
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • vyňatie z lesného fondu
 • vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva k pozemku

Vytýčenie hraníc pozemkov predstavuje:

 • vytýčenie lomových bodov hranice v teréne a jej stabilizácia (drevenými kolíkmi alebo roxormi)
 • prípadné vypracovanie vytyčovacieho náčrtu,
 • protokolu o vytýčení pozemku,
 • zoznamu súradníc,
 • technickej správy

Vytýčenie stavby predstavuje:

 • priestorové vytýčenie lomových bodov stavby na pozemku, kde podkladom na vytýčenie stavby je projektová dokumentácia
 • výškové vytýčenie stavby - ak je požiadavka
 • stabilizácia drevenými kolími, roxormi alebo klincami
 • prípadné vypracovanie protokolu o vytýčení stavby

image

Adresný bod

 • je priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo
 • sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument
 • sa zameria využitím geodetických metód priameho merania v teréne
 • vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla
image

Polohopisné a výškopisné zameranie

 • zameranie existujúcich prvkov na zemskom povrchu (cesty, chodníky, stromy, stavby a pod.) a výškové pomery terénu
 • podrobnosť zamerania je daná charakterom budúceho využitia
 • rozsah zamerania je od menších polohopisov a výškopisov pre projekt rodinného domu až po náročné projekty pre stavby mostov, diaľnic a pod.
 • elaborát v digitálnej a grafickej forme tvorí technická správa, zoznam súradníc a grafické spracovanie
 • spracovanie a zobrazenie v 2D aj 3D formáte (dwg, dgn)
image

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb

 • geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení
 • geodetická časť dokumentácia je podkladom na kolaudáciu stavby, projektovú činnosť a zmenu stavby a spracovanie údajov pre tvorbu geografických informačných systémov.
 • elaborát z geodetickej časti dokumentácie obsahuje technickú správu zoznam súradníc a výšok podrobných bodov a súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme